เพชรบูรณ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ ในอำเภอหนองไผ่ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

เพชรบูรณ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ ในอำเภอหนองไผ่ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

 

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเฉลียงทอง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ พร้อมด้วยคณะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเฉลียงทอง ได้บรรยายสรุปให้ข้อมูลแก่คณะสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งนำโดย นายวิเชียร เหล่าเขตกิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบถึงการดำเนินโครงการขุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านน้ำพุ ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการ ที่อำเภอหนองไผ่

ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี จำนวน 480,000 บาท ดำเนินโครงการขุดสระน้ำสาธารณะ ขนาดปากสระกว้างเฉลี่ย 40.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 60.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค รวมถึงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน


โดยโครงการเริ่มดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 แล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ทำให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านน้ำพุ ตำบลนาเฉลียง จำนวน 105 ครัวเรือน 357 คน และประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งได้ และทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts