สตูล-คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล (ชมคลิป)

สตูล-คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

 

 

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เพื่อติดตามความก้าวหน้า และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของมูลนิธิฯ โดยมี นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล นายทวีศักดิ์ สังข์ชู นายอำเภอมะนัง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ได้ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนชาวสตูล จำนวน 10 ชุด จากนั้นได้พบปะพูดคุยกับประชาชน พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการและรับฟังผลการดำเนินงานปี 2562 ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นิคมพัฒนา

สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นิคมพัฒนา ตั้งอยู่บ้านผัง 15 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เป็นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2511 และได้รับการพัฒนาเป็นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมีเขตพื้นที่บริการรับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน ประชากร 5,217 คน มีการจัดบริการให้มีความเป็นเลิศ ด้านบริหาร ด้านบริการ ด้านวิชาการ และด้านภูมิทัศน์ เพื่อให้มีความสง่างามสมพระเกียรติ เน้นให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเชิงรุกในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน ร่วมกันเป็นทีมในการดูแลสุขภาพของประชาชนส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ด้านนายแพทย์โสภณ เมฆธน กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีประจำอยู่ในเขตท้องที่ส่วนภูมิภาคกว่า 80 แห่ง ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะทุกๆ 2 ปี เพื่อจะขอรับทราบข้อมูลถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และร่วมหาแนวทางในการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาระบบการบริหาร การบริการด้านสาธารณสุข และด้านการพยาบาล ของสถานีมัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และให้มีการพัฒนาสถานีมัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และคาดหวังอยากให้ทุกคนช่วยกันพัฒนาระบบบริหาร การบริการ วิชาการ ให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ เป็นต้นแบบการเรียนรู้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts