โผล่อีก! ร้องสอบ “งานขุดลอก อบจ.มุกดาหาร” ถลุงงบ ไร้ความคุ้มค่า หรือไม่😎😎😎

ข่าวเฉพาะกิจมุกดาหาร #โผล่อีก! ร้องสอบ “งานขุดลอก อบจ.มุกดาหาร” ถลุงงบ ไร้ความคุ้มค่า หรือไม่😎😎😎

 


ประชาชนอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ร้องขอให้ตรวจสอบโครงการขุดลอกห้วยกอก บ้านห้วยกอกหมู่ 4 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,900 ลูกบาศก์เมตร ปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตามสัญญาจ้างเลขที่ 106/2563 เริ่มสัญญา 13 เมษายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 งบประมาณ 465,000 บาท

โดยความลึกและที่ดินขุดลอก ไม่น่าจะได้ปริมาณถึง 11,900 ลูกบาศก์เมตร ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เป็นการขุดดินขึ้นมาโปะไว้เป็นคันดินริมตลิ่งแบบมักง่าย ไม่ได้มีการบดอัดดินให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ดินเลื่อนไถล ทำให้เมื่อมีฝนตกใส่ก็เกิดความชำรุดเสียหายทันที ขณะที่ฝายกั้นน้ำที่อยู่ติดกับโครงการก็มีสภาพทรุดโทรมแล้ว เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วน่าจะไม่คุ้มค่ากับเงินงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชน

จึงขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเรื่องทุจริตประพฤติมิไม่ชอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการตรวจสอบว่าเป็นโครงการที่ไม่โปร่งใส ไม่มีความคุ้มค่าตามหลักธรรมาภิบาล และมีการทุจริตหรือไม่ ขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบโดยเร่งด่วนต่อไป

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวเฉพาะกิจมุกดาหาร

Related posts