กองทัพเรือ ร่วม บริษัท ปตท. เปิดร้าน กาแฟ Cafe Amazon for Chanceส่งเสริมอาชีพกลุ่มทหารผ่านศึก

กองทัพเรือ ร่วม บริษัท ปตท. เปิดร้าน กาแฟ Cafe Amazon for Chanceส่งเสริมอาชีพกลุ่มทหารผ่านศึก

 


วันนี้ 17 ส.ค.63 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน คุณ กฤษณ์ อิ่มแสงประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตเลียมชั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) นาย พงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมกันตัดริบบิ้นในพิธีเปิดร้าน กาแฟ Café Amazon for Chance สาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารในกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมในพิธีเปิด


คุณ กฤษณ์ อิ่มแสง กล่าวว่า ผมขอแสดงความยินดีเนื่องในพิธีเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon for Chanceสาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในวันนี้ ซึ่งเป็นสาขาแรกที่มอบโอกาสให้ทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบตลอดจนครอบครัวได้เข้ามาร่วมทำงานเป็น บาริสต้า ผ่านการดำเนินงานของ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Social Enterprise ของกลุ่ม ปตท.โครงการ Cafe Amazon for Chance สาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นีเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ บริษัทปตท.สำรวจและผลิตโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ บริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

โดยการนำรูปแบบทางธุรกิที่ประสบความสำเร็จของ Cae Amazon ที่มีจำนวนมากกว่าสามพันสาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาออกแบบเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้และอาชีพที่มันคงกลุ่ม ปตท. และกองทัพเรือนั้น นับได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด กองทัพเรือถือเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความมันคงและการขนส่งทางทะเลให้มีความปลอดภัย ซึ่งกลุ่ม ปตท. ได้ทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กองทัพเรือ หรือ ศรชล. ในการเฝ้าระวังแจ้ง เตือนภัย และติดตามเรือขนส่งโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีมากถึง 600 เที่ยวเรือ ต่อปี ซึ่งกองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ปตท. ในกิจการกองทัพเรือมาอย่างต่อเนื่อง


พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ กล่าวว่า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ บริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด/จัดตั้งร้านกาแฟ Cafe Amazon for Chanceสาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ภายใต้หลักเกณฑ์ ของร้านสวัสดิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดร้านกาแฟ 2ประการได้แก่ เพื่อใช้เป็นสถานที่สาธารณะประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและจ้างงาน ให้แก่กลุ่มทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบ ตลอดจนครอบครัวให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ผลกำไร หลังหักต้นทุนค่ำดำเนินงานส่วนหนึ่ง/และคำใช้สถานที่มอบให้เป็นสวัสดิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามความหมาะสม เช่น ใช้ในการบรรเทาความทุกข์ร้อนของกลุ่มทหารผ่านศึก ใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม ของสวัสดิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและมอบสวนลดเครื่องดื่มกาแฟภายในร้าน ให้แก่ข้าราชการทหารเรือ


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts