นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดโครงการ “รวมพลัง อพม. ต้านภัยการค้ามนุษย์” ประจำปี 2563 สร้างแกนนำสนับสนุนป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดโครงการ “รวมพลัง อพม. ต้านภัยการค้ามนุษย์” ประจำปี 2563 สร้างแกนนำสนับสนุนป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน

 

วันนี้ (29 ส.ค. 63) ที่โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลัง อพม. ต้านภัยการค้ามนุษย์” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายมะสะปีอิ้น จรัลศาส์น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. จะเป็นแกนนำหลักในพื้นที่ที่จะสนับสนุนการทำงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน ซึ่งการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย คือการดำเนินการในเชิงป้องกัน รู้ว่าประชาชนกลุ่มใดคือกลุ่มเสี่ยง และรู้วิธีการจัดการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์อย่างทันท่วงที จะช่วยให้สามารถหยุดยั้งกระบวนการค้ามนุษย์ในชุมชนได้

ซึ่งการอบรมให้ความรู้แก่ อพม. คือการเสริมสร้างความรู้หรือการติดอาวุธ รวมทั้งการเพิ่มเติมทักษะเฉพาะด้านในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังปัญหาระดับพื้นที่ชุมชน และมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และ mobile app protect-U ที่เป็นช่องทางสำหรับการประสานงานกรณีเกิดเหตุค้ามนุษย์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อน และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ซึ่งจากข้อมูลเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจําปี 2563 ที่ได้จัดระดับประเทศไทยอยู่ในระดับ 2 (Tier 2) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เช่นเดียวกับปี 2561 และปี 2562 ซึ่งรัฐบาลยังคงเพิ่มความพยายามอย่างสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการป้องกัน ที่มุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้นำชุมชน

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในบทบาทหน้าที่ของการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกในการสำรวจ ชี้เป้า เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนไม่ให้ตกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ สร้างแกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้นำความรู้ไปขยายผลสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน เป็นการสร้างกลไกการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์แบบเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน


ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดโครงการ “รวมพลัง อพม. ต้านภัยการค้ามนุษย์ ประจําปี 2563 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ รูปแบบ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และการป้องกันตนเองจากภัยการค้ามนุษย์ เพื่อนำไปถ่ายทอดและขยายกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ต่อไป รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพ อพม. เป็นแกนนำด้านการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ และสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหา แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ ซึ่ง อพม. จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชนต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts