โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ :

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ :

วันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ดร.รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเองสำนักงาน กสทช. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่ออบรมแนวคิดทฤษฎีและมาตรฐานทางจริยธรรมของสื่อมวลชน แนวทางปฏิบัติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน รวมถึงการอภิปรายปัญหาจริยธรรมสื่อและสื่อออนไลน์ รวมทั้งการละเมิดจริยธรรมสื่อในต่างประเทศและปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้ตัวอย่างจากต่างประเทศ  ศึกษาและเปรียบเทียบพร้อมระดมความคิดเห็นพฤติกรรมการละเมิดจริยธรรมสื่อ สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติ (บรรทัดฐานสากล) การอภิปรายเสนอความคิดการป้องกันและแก้ปัญหาจากมุมมองของประชาชนหรือคนนอกวิชาชีพ การระดมความคิดเห็นการทำงานของเสือบทบาทของสื่อต่อจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปในด้านจริยธรรมและคุณธรรมในบทบาทของสื่อ

โดยมีสื่อมวลชนภาคอีสานร่วมโครงการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุม ทุ่งศรีเมือง 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Related posts