มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน (ชมคลิป)

เชียงใหม่-มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน

 

 

วันที่ 24 ต.ค. 63 ที่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยและส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบนโยบาย เรื่อง “การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน”

โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ร่วมสัมมนา

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน สำหรับแนวคิดขับเคลื่อน “ไทยไปด้วยกัน” เป็นแนวคิดในการติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน มีกลไกการดำเนินงาน

ระดับอำนวยการ โดยคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และมอบหมายรัฐมนตรีคนหนึ่งรับผิดชอบในระดับพื้นที่จังหวัด และ ระดับพื้นที่โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทำหน้าที่ติดตามรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในระดับจังหวัด ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นความจำเป็นในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เป็นต้น


สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ด้วยกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร ด้วยการรณรงค์ลดการใกล้ชิด ลดการสัมผัสกัน และเว้นระยะห่างทางสังคม กิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง คือ การอบรมการทำหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายพี่น้องประชาชนกว่า 50 ล้านชิ้น ทำให้คนไทยทุกคนสามารถใช้ชีวิตวิถีใหม่ ปลอดการติดเชื้อ รวมทั้งการดำเนินงาน Local Quarantine ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานสาธารณสุข จึงขอให้ดำเนินการต่อไป เพื่อให้ประชาชนและประเทศไทยปลอดการติดเชื้อโควิด-19

ด้งนั้นภาควิชาการมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตและพัฒนา กำลังคน ในศตวรรษที่21 ที่ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ งานวิจัยที่สามารถนำไปสร้าง องค์ความรู้นวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต่อไป

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ และระดับนานาชาติ การศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระราชดำริ พื้นที่ฟาร์มเกษตรและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างครบวงจร เพื่อนำไปสู่เครือข่ายการทำงานในการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษาและพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts