“เชียงราย”โครงการวิจัยการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน.ณ.โรงแรมแม่โขงเดลด้า บูทิคโฮเทล แม่สาย จังหวัดเชียงราย” (ชมคลิป)

“เชียงราย”โครงการวิจัยการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน.ณ.โรงแรมแม่โขงเดลด้า บูทิคโฮเทล แม่สาย จังหวัดเชียงราย”

 

 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย มอบหมายให้ นาย อดิเรก ไสไธสง ปลัดชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่สาย พร้อมด้วย นาย พีรเดช คำสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย นาย ชัยยนต์ ศรีสมุทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางสาว ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมและระดมความคิดเห็นโครงการวิจัยการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก

จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สำหรับพื้นที่ล้านนาตะวันออกหรือกลุ่มภาคเหนือตอนบน2นั้นประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เป็นกลุ่มพื้นที่มียุทธศาสตร์ทางการค้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอนเหนือประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งพื้นที่ล้านนาตะวันออกมีพรมแดนที่สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเศรษฐกิจสำคัญคือสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทั้งยังเป็นประตูสู่ประเทศที่เศรษฐกิจกำลังมีการเติบโตอย่างรวดเร็วอาทิสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา

นอกจากนี้พื้นที่ล้านนาตะวันออกยังถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายมีประเพณีที่เก่าแก่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวงดงามและมีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นมาอย่างยาวนานทั้งด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงวิธีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออกตลอดจนเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเช่น ข้าว กาแฟ ชา ผลไม้หลากชนิดสามารถนำมาเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

รวมทั้งที่ผ่านมาคณะกรรมมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศได้จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาทั้งด้านเศรษฐิกิจสังคมท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจะเห็นได้ว่าพื้นที่ในของกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานทั้งในด้านทางเศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรมมีทรัพยกรและพื้นที่ที่เหมาะสมร่วมถึงภาคการบริการสังคมและวัฒนธรรมที่จะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีโครงข่ายในการขนส่งพาหนะในการขนส่งจุดเชื่อมโยงในการขนส่งระบบและเทคโนโลยี่ในการให้บริการ

และขนส่งการค้าระหว่างชายแดนด่านเชียงของ ด่านชายแดนเชียงแสน ด่านชายแดนแม่สายจังหวัดเชียงราย ด่านชายแดนบ้านฮวก จังหวัดพะเยา และด่านชายแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่าน เป็นด่านชายแดนที่มีศักยภาพในการขนส่งสินค้าดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงทำการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นฐานทางเศรษฐการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการที่สนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกและวิเคราะห์โครงข่ายโลจิสติกส์ที่สนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกตลอดจนจัดทำแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกในครั้งนี้ต่อไป

 

สันติ วงศ์สุนันท์ /ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวเชียงราย

Related posts