บริษัทเอกชนจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2563 (ชมคลิป)

ชลบุรี-บริษัทเอกชนจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2563

 

 

เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ และได้ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมถึงทีมฉุกเฉินบริษัท เอส.พี.ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด เลขที่ 98/8 ม.2 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยนายชาญชัย ตั้งธรรมพูนพล ผู้บริหารของบริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ

และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ ทางสถานประกอบกิจการ จึงจัดให้พนักงานทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนายจำลองสถานการณ์สมมุติว่าเกิดเพลิงไหม้ในโรงงาน และสมมุติให้มีพนักงานได้รับบาดเจ็บ เพื่อให้ทีมค้นหาของบริษัทฯ ฝึกการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุ

โดยได้รับเกียรติจากหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงจากเทศบาลเมืองบ้านบึง มีพรชัย ผลทรัพย์ จ่าเอกบรรหาญ บุญชู ผู้เชี่ยวชาญจากใ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองบ้านบึงมาเป็นวิทยากรและสังเกตการณ์ซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้ และยังได้รับการสนับสนุน รถดับเพลิงจากงานดับเพลิงเทศบาลตำบลหนองชาก และเจ้ากู้ภัยพร้อมรถกู้ภัยจากหน่วยกู้ภัยศีลธรรมบ้านบึง เข้าร่วมซักซ้อมแผนด้วย


สำหรับการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง อบรมทางทฤษฎี ในช่วงเช้า และอบรมภาคปฏิบัติในภาคบ่าย ผู้เข้าอบรมต่างมีความสนใจ และได้เรียนรู้ขั้นตอนจริงในการจำลองสถานการณ์ ป้องกันเพลิงไหม้ การดับเพลิงจากการใช้สารเคมี การอพยพ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ทั้งนี้การฝึกอบรมตลอด 1 วัน คาดว่าจะพนักงานที่เข้าอบรมจะสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ได้จริงในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันโดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัย.

ภาพ/ข่าว : ศรุต ธานินมงคล/รุ่งรัตน์ ชลบุรี

Related posts