ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ปิดท้ายการสร้างสะพานบุญ 2 วัดพร้อมกันในการทอดถวายกฐินสามัคคี ณ วัดป่าโยธาพิทักษาราม และวัดฉลาดธรรมาราม ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม

นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ปิดท้ายการสร้างสะพานบุญ 2 วัดพร้อมกันในการทอดถวายกฐินสามัคคี ณ วัดป่าโยธาพิทักษาราม และวัดฉลาดธรรมาราม ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม

 

________วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่วัดป่าโยธาพิทักษาราม ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) พร้อมข้าราชการและครอบครัว ร.3 พัน.3 ชุมชนค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม และนายเพิ่มทรัพย์ สุขวิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ และคณะพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งในและนอกพื้นที่ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ปิดท้ายการสร้างสะพานบุญในการทอดถวายกฐินสามัคคี วัดป่าโยธาพิทักษาราม ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม


________คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง (ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.3 พัน.3) พร้อมแม่บ้าน ร.3 พัน.3 และชุมชนค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสายบุญทั้งในและนอกพื้นที่ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ปิดท้ายการสร้างสะพานบุญในการทอดถวายกฐินสามัคคี วัดฉลาดธรรมาราม ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม


________ดังนั้นพันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3)และคุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.3 พัน.3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ถือว่าได้สืบสาน รักษา และต่อยอดประเพณี การทอดกฐินเป็นประเพณีการบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่งของพุทธสาสนิกชนคนไทย การทอดกฐินเป็นประเพณีนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณ ด้วยคนไทยนับถือศาสนาพุทธ

เมื่อทราบพุทธบัญญัติให้ภิกษุรับผ้ากฐินได้ พุทธศาสนิกชนก็ตั้งใจจะอุปถัมภ์พุทธบัญญัตินั้นไว้ไม่ให้สูญหาย ฉะนั้นการทอดกฐินจึงเป็นหน้าที่ที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการทอดกฐินถือว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลที่ได้บุญมากทั้งผู้ให้และพระภิกษุสงฆ์ผู้รับกฐิน กฐินถือว่าเป็นทานพิเศษ จัดเป็นกาลทาน คือ ทานที่มีระยะเวลากำหนดเนื่องจากการทอดกฐินนั้น 1 ปี กระทำได้เพียงชั่วระยะเวลา 1 เดือน คือ ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หากเป็นวันก่อนหน้าหรือหลังจากนั้นไม่ถือว่าเป็นการทอดกฐิน และในแต่ละวัดก็รับกฐินได้ครั้งเดียวเท่านั้น การทอดกฐินสามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่


1.มหากฐิน หมายถึง การทอดกฐินที่มีเวลามากในการเตรียมผ้ากฐิน พร้อมของบริวารต่างๆจำนวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งใช้สำหรับการทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่ต่อไป
2.จุลกฐิน หมายถึง การทอดกฐินที่มีเวลาจำกัดเพียง 1 วัน เท่านั้น และต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายในวันนั้น เริ่มตั้งแต่การนำดอกฝ้ายมาทำให้เป็นปุย แล้วปั่นเป็นเส้นดาย นำมาทอเป็นผ้าแล้วจึงตัดเป็นจีวร เมื่อทำจีวรเสร็จ จึงทำพิธีถวายกฐินในวันนั้น จุลกฐินเป็นการทอดกฐินที่ต้องอาศัยความสามัคคีของคนหมู่มากจึงจะสำเร็จ ด้วยมีระยะเวลาอันจำกัด ปัจจุบันจึงไม่นิยมทำกันเท่าไหร่ มีเพียงบางแห่งที่ต้องการอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามนี้ไว้เท่านั้น


การทอดกฐินถือเป็นอานิสงส์ทั้งผู้ถวายและภิกษุผู้รับถวาย ผลดีฝ่ายผู้ทอดและคณะ มีดังนี้
1.ชื่อได้ว่าถวายทานภายในเวลากำหนดที่เรียกว่ากาลทาน คือ ในปีหนึ่งถวายได้เพียงในระยะเวลา ๑ เดือนเท่านั้นในข้อถวายทานตามกาลนี้มีพระพุทธภาษิตว่า ผู้ใดให้ทานตามกาล ความต้องการที่เกิดขึ้นของผู้นั้นย่อมสำเร็จได้
2.ชื่อได้ว่าสงเคราะห์พระสงฆ์ผู้จำพรรษาให้ได้ผลัดเปลี่ยนผ้านุ่งห่มใหม่ แม้ผ้ากฐินนั้นจะตกแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ชื่อว่าได้ถวายแก่สงฆ์เป็นส่วนรวม มีพระพุทธภาษิตว่า ผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ


3.ชื่อว่าได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมผู้ประพฤติปฏิบัติชอบให้เป็นหลัก เป็นตัวอย่างแห่งคุณงามความดีแก่ประชาชนสืบไป
4.จิตใจของผู้ทอดกฐิน 3 กาล คือ ก่อนทอด หรือกำลังทอดและทอดแล้วที่เลื่อมใสในศรัทธาและปรารถนาดีนั้นจัดเป็นกุศลจิต คนที่มีจิตใจเป็นกุศลย่อมได้รับความสุขความเจริญ
5.การทอดกฐินทำให้เกิดความสามัคคีธรรม คือ การร่วมมือร่วมกันทำคุณงามความดี และถ้าการถวายกฐินนั้นมีส่วนได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามด้วยแล้วย่อมเป็นการร่วมสามัคคี เพื่อรักษาศาสนวัตถุศาสนสถานให้ยั่งยืนสืบไป

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ : 303 PR TEAM
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts