“แม่โจ้ฟาร์มแฟมิลี่โบว์ 2563” ครบรอบ 25 ปี ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คึกคัก นักกีฬาร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม (ชมคลิป)

เชียงใหม่-“แม่โจ้ฟาร์มแฟมิลี่โบว์ 2563” ครบรอบ 25 ปี ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คึกคัก นักกีฬาร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม

 

 

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบลิ่ง “แม่โจ้ฟาร์มแฟมิลี่โบว์ 2563” ครบรอบ 25 ปี ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ประธานกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ และดร.สุรชัย สาลิรัศ ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ บุลลี่โบว์ (Bully Bowl) อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีพระราชกระแสรับสั่งให้มหาวิทยาลัยฯ หาลู่ทางเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาต้นน้ำห้วยแม่โจ้และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้งแก่ราษฎร ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการสนองพระราชประสงค์จึงได้จัดตั้งหน่วยงานฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาตั้งแต่ปี 2538 เพื่อดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ รวมถึงการจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ให้เกษตรกร ผู้ที่สนใจ และนักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในการหารายได้ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย

ในปี 2563 ฟาร์มมหาวิทยาลัยครบรอบ 25 ปี จึงได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง “แม่โจ้ฟาร์มแฟมิลี่โบว์ ” เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงการดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมไปถึงส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาโบว์ลิ่ง และเพื่อหารายได้สมทบทุนการดำเนินกิจการของฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการนำมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม่ชาติ ดิน น้ำ ป่า ด้านการเกษตร ด้านฟาร์มต้นแบบ และด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม มีหน่วยงาน องค์กร ทั้งภายใน ภายนอก และศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานอีกเป็นจำนวนมาก มีรางวัลพิเศษประจำรอบ ประจำเลน มากมาย บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอุ่น ครึกครื้นในแบบฉบับของชาวแม่โจ้ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีม ได้แก่ทีม แม่โจ้ 80 ป.โท-ป.เอก ทำคะแนน 932 คะแนน รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts