สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

ฉะเชิงเทรา-สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

 

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผอ.สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา

พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ วงค์วิราช รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา และว่าที่ ร้อยตรีวันชัย ใจกุศล อดีต ผอ.สลป.1 สนง.กกต. ร่วมให้คำแนะนำและสังเกตการณ์ พร้อมทั้งพนักงาน สนง.กกต.สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทราเข้าร่วมการประชุม เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายธีระ พรชูตรง ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ฉะเชิงเทรา

เป็นประธานการประชุมและมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ฉะเชิงเทรา ปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา ในฐานะ ผอ.กกต.อบจ.ฉะเชิงเทรา นายอำเภอ และผู้แทนทั้ง 11 อำเภอ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางประสานงานและดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมและแนวทางในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โดยก่อนเปิดการประชุมที่ประชุม โดยนายภุชงค์ รังสินธุ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนกล่าวแสดงความยินดีกับ
นายธีระ พรชูตรง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา คนใหม่ ในส่วนของการประชุมดังกล่าวนั้น ประธานในการประชุม โดยในการประชุมมีเรื่องเพื่อทราบเกี่ยวกับประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ. การแต่งตั้งนายอำเภอเป็นผู้ช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง

และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง การมอบหมายนายทะเบียนท้องถิ่นเป็น ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ และที่ประชุมเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น โดยเฉพาะการเร่งดำเนินการเพื่อกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ


ด้าน ผอ.สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทราและพนักงาน สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา ได้เสนอพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหน่วยเลือกตั้งในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการจัดหน่วยพิเศษสำหรับผู้มีอุณหภูมิสูง เกิน 37.5 องศาเซลเซียส รวมถึงการเตรียมแสงสว่างให้เพียงพอในช่วงการเลือกตั้งจนถึงการนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคน

 

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts