เพชรบูรณ์ จิตอาสาอำเภอวังโป่ง ร่วมกันทำความดีเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย น้อมรำลึก เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เพชรบูรณ์ จิตอาสาอำเภอวังโป่ง ร่วมกันทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมรำลึก เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 

วันที่ 25พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง ได้นำ จิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานสาธารณสุขประชาชน นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร และ บริษัท อัครา รีซอร์สเซสจำกัด (มหาชน)

ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย โดยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ตรงกับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ ด้านวรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี และที่สำคัญที่สุดเป็นวันกำเนิดลูกเสือไทย
ในโอกาสวันสำคัญนี้ จิตอาสาพระราชทานอำเภอวังโป่งทุกคนจึงได้ร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์
ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้วยการทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในบริเวณ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

ยุทธ ศรีทองสุข/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts