สื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยเอเชียวาณิช เติมเต็มศักยภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย

สื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยเอเชียวาณิช เติมเต็มศักยภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย

 

 

นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บ.เอเชียวาณิช จำกัด กล่าวว่า บริษัทเราเป็นบริษัทผลิตสื่อเพื่อการศึกษาด้านปฐมวัย พัฒนาเด็กด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ให้เด็กเติบโตเต็มวัยเป็นเด็กที่สมบูรณ์ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาเอกชนหรือรัฐบาล ใช้หนังสือ ของเอเชียวาณิชจำนวนมาก การนำหนังสือไปสู่เด็กนั้น เราจะมีเจ้าหน้าที่บริษัท นำสื่อการเรียนการสอนไปแนะนำให้โรงเรียนได้ตัดสินใจนำสื่อของเราไปแนะนำให้นักเรียนได้ทดลองใช้ คุณครูก็สามารถที่จะร่วมทดลองใช้สื่อของเราร่วมกับพนักงานที่นำสื่อไปแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ก็จะได้มีคุณครูหลายๆสถานศึกษาสั่งเข้ามาโดยตรงที่บริษัทเรา เราก็ส่งตัวอย่างไปให้คุณครูได้ดูและได้ทดลองใช้ตามโรงเรียน

จากการที่เราได้นำสื่อเหล่านี้ไปให้เด็กดู หนังสือเหล่านี้ก่อนการผลิตเราได้มีการทดสอบจากคนใกล้ตัวจากคนที่เราคิดว่าเขาอยู่ในวัยเดียวกันก็คือลูกของผมเอง ลูกๆก็จะมานั่งดูหนังสือที่ผลิตขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องภาพ เรื่องของสีสันรูปเล่มต่างๆเราก็ได้ทดสอบจากลูกของเราให้เขาได้ฝึกทดลองและลองใช้ดู เขาใช้แล้วเหมาะสมกับวัยของเขา เราก็นำหนังสือเล่มนี้เพื่อให้อาจารย์ได้ปรับให้มันสอดคล้องกับเด็กตามวัยของเด็กในการที่จะให้เด็กนำไปใช้และเกิดประโยชน์สูงสุด

หนังสือของเราเราโชคดี ได้ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้หัวหน้าทีมที่ดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรษา ตระกูลบางคล้า
อาจารย์คณะครุศาสตร์ โดยเฉพาะหลังสูตรปฐมวัยนั้นตรงกับความรู้ความสามารถของท่านพอดี เพราะท่านจบหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาปฐมวัยโดยตรง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรษา ตระกูลบางคล้า อาจารย์ประจำการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จบ้านเจ้าพระยา
ก็ได้มีโอกาสสร้างสรรค์สื่อ สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ยกตัวอย่างหนังสือเล่มนี้ ก็คือทักษะเศรษฐกิจพอเพียง มีการผลิตหนังสือก็คือให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตร ยกตัวอย่างหนังสือเล่มนี้ก็คือจะสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 6 ก็คือในเรื่องของทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เด็กปฐมวัยก็สามารถเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างง่ายๆ เช่น

เรื่องของการประหยัดอดออม เรื่องของการรู้จักวินัย ยกตัวอย่าง หนังสือชุดนี้ก็ได้สอดแทรกเรื่องของผักสวนครัว เด็กๆเรียนรู้เรื่องของการปลูกผัก เด็กอาจจะไปปลูกผักของจริงก่อนที่จะมาดูภาพ เรียนรู้เรื่องของคำศัพท์ การระบายสี ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เขาได้ทำ รวมถึงการทำอาหารจากผัก โดยเราเลือกใช้ภาพที่เป็นของจริง จะช่วยเชื่อมโยงประสบการณ์ตรงให้กับเด็กได้มากขึ้นว่า เช่น อันนี้ผักบุ้ง ก็ครบคู่กับผักบุ้งสิ่งหนึ่งที่เด็กปฐมวัยจะได้เรียนรู้ก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หรือว่ารู้จักการประหยัดต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อประเทศชาติต่อไป

อันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งก็คือเรื่องของทักษะการคิด ก็จะสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 10 ในหลักสูตรก็คือเรื่อง มีความสามารถในเรื่องของการคิด ที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือสิ่งที่เราต้องการให้เยาวชนหรือว่าพลเมืองในประเทศของเราพัฒนาเรื่องของการติด โดยเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทักษะการคิดที่สำคัญในเด็กปฐมวัยก็จะมีหลายอย่าง เช่น

การคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผลต่างๆในระดับที่เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้ได้ ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือให้เด็กๆได้รู้จักสังเกตภาพ การฝึกการสังเกตถือว่าเป็นหนึ่งในทักษะการคิดที่เด็กจะต้องคิดเชื่อมโยง เราก็จะเห็นว่าจริงๆเป็นภาพที่คล้ายกัน แต่เด็กต้องสังเกตว่าส่วนประกอบตรงนี้มันควรจะเป็นหางลิงตัวไหน อย่างภาพของปีกผีเสื้อก็จะเป็นส่วนเดียวที่หายไป จริงถือว่าค่อนข้างยากแต่เด็กต้องสังเกตว่า 2 ภาพนี้ที่สมมาตรกันจะต้องเป็นภาพไหนที่ถูกต้อง


ในระดับผู้ใหญ่อาจจะมองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องง่ายแต่ในระดับเด็กปฐมวัย การฝึกการสังเกตในสิ่งที่เป็นเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นทักษะที่เด็กจะต้องเพิ่มพูนต่อไป หนังสือเรื่องของทักษะสมอง ปัจจุบันนี้เรื่องของสมองเป็นเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในวงการศึกษา เพราะว่ามีความเชื่อมโยงและมีความสำคัญ ยกตัวอย่างการออกแบบหนังสือก็คือเพื่อบูรณาการเพื่อเด็กๆได้คิด ได้ทำ แต่อย่างที่ได้กล่าวไปก็คือการจัดกิจกรรมที่ดีที่สุดสำหรับเด็กปฐมวัยคือเด็กต้องได้ทำกิจกรรมจริงๆ

หนังสือเป็นส่วนหนึ่ง เป็นเครื่องมือในการช่วยคุณครูหรือพ่อว่าในการสรุปความคิดของเขา ยกตัวอย่าง เรื่องของการตรวจสอบการทำงานที่เรียบร้อยก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องของทักษะทางสมอง ในเรื่องของการประเมินตนเอง เด็กในการทำกิจกรรมต่างๆเด็กต้องสามารถประเมินตนเองได้ว่าสิ่งที่เด็กได้ทำนั้นเป็นอย่างไรบ้าง เช่น อันนี้สังเกตการล้างจานมีมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับการล้างจานของเด็ก มีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง หรือมีข้ออะไรบ้างที่ถูกต้อง และในครั้งต่อไปเด็กจะสามารถปรับกิจกรรมหรือปรับตัวเองให้ปรับกิจกรรมในเรื่องของการล้างจานอย่างไรให้ถูกต้องเป็นต้น


ยกตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งใจให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ครุสามารถนำไปปฏิบัติได้ ยกตัวอย่างอันนี้จะเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกโดยทำกิจกรรมให้ ด้านหลังเป็นกระดาษเปล่าเพื่อให้เด็กสำหรับตัดได้ ไปทำกิจกรรมได้ เด็กก็จะประกอบเป็นลูกเต๋าแล้วก็ไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเด็กก็จะได้สนุกกับกิจกรรมด้วย นอกจากได้ขีดเขียนแล้วเด็กก็ยังได้ทำกิจกรรมของจริงด้วย


(ช) หนังสือของเราผู้ใช้ได้ใช้ เราโชคดีที่ผู้ใช้ เมื่อใช้เสร็จได้นำสื่อของเราไปให้นักเรียนในโรงเรียนหรือว่าบุตรหลานของผู้ปกครองได้นำไปใช้ก็มีการบอกต่อ สิ่งเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์เนื่องจากหลายโรงเรียนใช้แล้วก็บอกต่อๆกันไป คือหนังสือเราเป็นที่ประทับใจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนที่เปิดหลักสูตรปฐมวัยท่านประทับใจแล้วบอกต่อว่าหนังสือเรามีคุณภาพ


นายคณิต มีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุตรศกร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ก่อนอื่นต้องใช้คำว่า การศึกษาปฐมวัยเป็นรากฐานของการสร้างคนในอนาคต โรงเรียนอนุบาลบุตรศกรได้มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยผ่านกระบวนการสื่อ สื่อที่คุณครูคัดสรรโดยคุณครูผลิตเองส่วนหนึ่งให้เป็นไปตามบริบทของเนื้อหาของโรงเรียน อีกส่วนหนึ่งราได้รับการเฟ้นหาจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้เราใช้ของเอเชียวาณิช

โดยคุณอิศรากรเป็นผู้สนับสนุนอยู่ สื่อตรงนี้เมื่อเรามาใช้แล้วคุณภาพของสี ภาพ กระดาษ เมื่อเด็กระบายไปก็ไม่ซึม ภาพคงทน เด็กใช้แล้วก็มีความสุข ผมต้องขอบคุณผู้ผลิตสื่อทั้งหมดที่ได้สร้างสรรค์สื่อให้กับการศึกษาของไทยเราให้คุณครู บาอาจารย์สะดวกในการใช้ ก็ขอให้คุณครู บาอาจารย์ได้ใช้สื่อประกอบการสอนให้มากเด็กจะได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและมีผลเกิดขึ้นกับเด็กโดยตรง


สิ่งหนึ่งเราทำงานท่ามกลางในยุคดิจิตอลถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย เราได้กำลังใจที่สำคัญก็คือจากครอบครัว สื่อทุกเล่มเวลาเราทำเสร็จเราก็จะให้ลูกๆเราช่วยกันดูแล้วทดสอบใช้ แล้วท้ายที่สุดสำคัญนั้นก็คือว่าเราได้รับรางวัลซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจกับคนทำงานอย่างเรา เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างท้าทายแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขก็คือ การได้รับรางวัลอาเซียนอวอต์ สาขาการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นความภาพภูมิใจของพวกเราชาวเอเชียวาณิชทุกคน คือในเรื่องของรางวัลที่ได้รับก็ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสภาเครือข่ายอาเซียนแห่งประเทศไทย

เราเองเราได้รับรางวัลเนื่องจากเราได้ส่งผลงานไม่ว่าจะเรื่องของการผลิตสื่อที่มีคุณภาพให้ทางสมาพันธ์ได้ดูได้พิจารณาพร้อมกับประวัติการช่วยเหลือสังคมและได้พิจารณาให้เราได้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ในท่ามกลางของความท้าทายในยุคของความเปลี่ยนแปลง เราเองก็จะก้าวต่อไปบนสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะเรามั่นใจว่าสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือทุกเล่มถือว่าเป็นอาวุธทางปัญญา เป็นการที่เด็กๆซึ่งถือว่าเป็นเด็กตัวเล็กๆนั้นการที่จะใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้ไอแพ็ด มือถือมันจะทำให้เสียสายตาได้

และที่สำคัญการใช้หนังสือเป็นเครื่องมือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและเสริมกิจกรรมให้เด็กได้ทำ ในตัวเล่มนั้นผมว่าเด็กได้จับต้องในสิ่งที่งดงาม เพราะว่าหนังสือมันเป็นอะไรที่ดูแล้วมันสบายตา แล้วไม่ทำให้สายตาเด็กเสีย สิ่งเหล่านี้อย่างไรหนังสือก็ยังคงอยู่เพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้สื่อของเรามีคุณภาพแล้วก็สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เรามั่นใจว่าทีมงานเราทุกคนพร้อมและอาจารย์เราก็มีความรู้ความสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้และหนังสือก็ยังคงอยฟู่เพื่อให้เด็กได้ใช้ต่อไป

 

 

Related posts