วิทยาลัยประมงติณฯสงขลา ลงนามความร่วมมือ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประมง ” Smart farming” รับโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 “ฝัน” ให้เป็นศูนย์กลางการแปรรูป Halal food เพื่อการส่งออก

วิทยาลัยประมงติณฯสงขลา ลงนามความร่วมมือ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประมง ” Smart farming” รับโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 “ฝัน” ให้เป็นศูนย์กลางการแปรรูป Halal food เพื่อการส่งออก

 

นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา เปิดเผยว่าวิทยาลัยประมงฯได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการศูนย์นวัตกรรมอย่างยิ่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยประมงฯสู่สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง รองรับโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา

นายสมชายฯ เปิดเผยว่ากิจกรรม Smart farming มีกิจกรรมย่อย เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบSmart farm โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พร้อมรับรองมาตรฐานฮาลาล ศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนประจำเรือและวิเคราะห์และรับรองคุณภาพ เพื่อความมั่นคงและการพัฒนา โดยใช้ฐานของชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งและมีกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่(Startup)

 

“มีการบูรณาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบSmart farm การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำปลอดภัย ผลิตและพัฒนากำลังคนประจำเรือสอดรับกับการพัฒนาและยกระดับของโครงสร้างพื้นฐานและบริการขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงด้านการขนส่งทางน้ำ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ คุ้มค่าการลงทุนและเกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน”


นายสมชายฯ ยังเปิดเผยอีกว่า สินค้าประมงเป็นอีกหนึ่งสินค้ามีความสำคัญต่อภาคการส่งออกของประเทศและ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลให้เพียงพอและรองรับความต้องการบริโภคอาหารทะเลที่มากขึ้นของประชากรโลก
นายสมชายฯ เปิดเผยอีกว่าแต่อุตสาหกรรมประมงไทย กำลังเผชิญปัญหาและอุปสรรคเช่นโรคระบาดในสัตว์น้ำ การขาดแคลนแรงงานหรือแรงงานผิดกฎหมาย พื้นที่ทับช้อน สารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำธรรมชาติและสารปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารทะเล

“ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลโดยภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการประมง ผลิตและพัฒนากำลังประจำเรือให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ เพื่อพัฒนาวิถีการทำประมงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้พื้นที่เขตทำประมงภาคใต้สามารถเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเล(Halal food) เพื่อการส่งออกสู่ต่างประเทศ”นายสมชาย กล่าว

 

นายสมชายฯ เปิดเผยต่อว่า การนำเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญอย่างมากในการเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อลดและป้องผลกระทบที่จะเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาวิถีประมงภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน Smart fishery ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเช่น Intermet ofthings เซ็นเชอร์ และการพัฒนาระบบซอร์ฟแวร์มาใช้สำหรับบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมงอัจฉริยะแบบครบวงจร

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts