ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 4/2563 :

ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 4/2563 :

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 4/2563 โดยนายพีรดนย์ จันทร์ธีระวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2564 ของ กปภ. เพื่อทราบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 โดยมีหน่วยงานทรัพยากรน้ำ กอ.รมน หน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหน่วยงานภาคประชาชน จำนวน 40 ท่าน ประชุมร่วมพิจารณาและมีมติ

1.เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565

2.เห็นชอบแผนงานโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี2563/2564

3.เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตประปา จำนวน 2 โครงการ ตามที่กปภ.เสนอสำนักงบประมาณ เพื่อ อนุมัติงบประมาณต่อไป

Related posts