สถาบันการสร้างชาติ จัดกิจกรรม คุยเปรื่อง เรื่องสร้างชาติ หัวข้อ “ภาวะการนำ ภาวะการบริหาร ภาวะคุณธรรม เพื่อนำองค์กรผ่านวิกฤต”

นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช) รุ่นที่ 11 จัดกิจกรรม คุยเปรื่อง เรื่องสร้างชาติ หัวข้อ “ภาวะการนำ ภาวะการบริหาร ภาวะคุณธรรม เพื่อนำองค์กรผ่านวิกฤต” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 นายภานุ แย้มศรี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา มอบท่านพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม คุยเปรื่อง เรื่องสร้างชาติ หัวข้อ “ภาวะการนำ ภาวะการบริหาร ภาวะคุณธรรม เพื่อนำองค์กรผ่านวิกฤต”โดยมี พระครู กิตติญาณวิสิฐ หอมหวน (กิตติญาโณ) ,ผศ.ดร.เจ้าคณะตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ , เจ้าอาวาสวัดสามขาว กล่าววัตถุประสงค์ของงาน พร้อมนี้ ศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ และนักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภาวะการนำ ภาวะการบริหาร ภาวะคุณธรรม เพื่อนำองค์กรผ่านวิกฤต” ณ อาคารเรียนรวมโซน C คณะครุศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่น 11 กลุ่มประเทศเช็ก โดย คุณ อิสรีย์ ภักหาญสวัสดิ์ ดร วินัย พันธุรักษ์ คุณภูมิ นวลจันทร์ คุณเบญญลักษมิ์ สิริลิลิตประภา คุณ เนทิกา บริพันธ์ คุณ ณัฐรตา ฐิตินาถวงศ์ คุณ จิรพัฒน์ ขำสุนทร คุณ จริยา เตชะเต่ย พระอธิการ ดุษฎี อังสุเมธางกูร พระครู กิตติญาณวิสิฐ หอมหวน ,ผศ.ดร.และ คุณอรัญญา สกุลโกศล นสช รุ่น 8 โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจในการรับฟังบรรยายจำนวนมาก

เนื่องจากเป็นหัวข้อทันเหตุการณ์ปัจจุบันที่ประเทศทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาวิกฤตโรคระบาด โควิด 19 จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านภาวะการนำที่สามารถนำคน โดยใช้การจูงใจ ศรัทธา บารมี นำคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้านภาวะบริหาร ต้องบริหารเป็นให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีจำกัดและสามารถชั่งน้ำหนักตัดสินใจจากสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ด้านภาวะคุณธรรมนอกจากจะนำคนได้ บริหารงานเก่ง สุดท้ายต้องเป็นคนดี ถึงทำให้เกิดความยั่งยืนในผลลัพธ์ และสามารถรับฟังการบรรยายเต็มได้ผ่านช่องทาง FB: MCU IT ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563


นอกจากนี้ทางผู้จัดงานได้เชิญศิษย์เก่าของสถาบันสร้างชาติ อาทิ ฯพณฯ อํานวย ปะติเส อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ คุณอรัญญา สกุลโกศล ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการแรงงานและนายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ มาเล่าเรื่องประสบการณ์ความประทับใจต่อหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ ของสถาบันสร้างชาติ พร้อมทั้งเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรเพื่อมาเป็นชุมชนคนสร้างชาติด้วยกัน


สำหรับสถาบันการสร้างชาติ จดทะบียนเป็นมูลนิธิภายใต้กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ชื่อ มูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร การทำงานของสถาบันฯ มุ่งสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างความเป็นผู้นำ นักบริหารบนฐานคุณธรรมให้แก่ผู้เรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สถาบันจัดขึ้น และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งที่สถาบันดำเนินการเองและร่วมสนับสนุน ให้พัฒนาความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ช่วยสร้างสรรค์การพัฒนาชาติในบทบาทที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน เพื่อพร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไป

 

 

Related posts