นิพนธ์ ติดตามงาน คกก.ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.สงขลา “ขอบคุณ”ทุกฝ่ายช่วยควบคุมสถานการณ์โควิดในพื้นที่เป็น 0 ในขณะนี้ พร้อม เร่งรัดแผนโครงการสำคัญเสริมด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในจังหวัด

นิพนธ์ ติดตามงาน คกก.ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.สงขลา “ขอบคุณ”ทุกฝ่ายช่วยควบคุมสถานการณ์โควิดในพื้นที่เป็น 0 ในขณะนี้ พร้อม เร่งรัดแผนโครงการสำคัญเสริมด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในจังหวัด

 


วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เพื่อกำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยาและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ เริ่มจากปัญหาเร่งด่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


สำหรับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัดที่ประชุมได้มีการติดตามผลการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานในจังหวัดสงขลาในด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) , การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564, แผนปฏิบัติราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564, การนำพื้นที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาเพื่อรองรับการพัฒนา จำนวน 1069-2-21 ไร่ และการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41133 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (นาทวี)-ประกอบ ตอนบ้านประกอบตก-บ้านประกอบออก (เดิม)


นายนิพนธ์ กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่าฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกส่วนฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายสาธารณสุข อสม. ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พื้นที่จังหวัดจนเป็น 0 และไม่พบผู้ป่วยมาเป็นระยะ 22 วันแล้ว นอกจากนี้ จะมาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ, การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพุทธมณฑล อีกด้วย”


นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างถนนทางขึ้นลงควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ได้รับการบรรจุแผนปี 65 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาจากเดิมเป็นถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร เนื่องจากเป็นถนนที่คับแคบ มีความลาดชัน อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุในการสัญจรของผู้ที่เข้าไปท่องเที่ยว โดยชุมชนต้องการให้มีการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อลดอุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทาง และขอทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 4,200 เมตร ซึ่งก่อสร้างเป็นทางลงทางจากข้างบนควนคานหลาว อีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Related posts