ผอ.สง.ปรมน.ทร.เยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยในพื้นที่ระยอง เน้นป้องกันโครวิด 19

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยในพื้นที่ จว.ระยอง

 


พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) และคณะ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 (สรมน.ร.ย. สปรมน.2 ฯ)

โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายในพื้นที่จังหวัดระยอง การปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด การปฏิบัติงานที่สำคัญ พร้อมทั้ง มอบนโยบาย และสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล
นอกจากนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจร่วมในพื้นที่ อ.นิคมพัฒนา และ อ.บ้านฉาง รวมทั้งได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts