ทต.เขตรอุดมศักดิ์ เปิดสถานธนานุบาลดอกเบี้ยต่ำพร้อม ตู้ปันสุขสู้ โควิด19

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ เปิดสถานธนานุบาลดอกเบี้ยต่ำพร้อม ตู้ปันสุขสู้ โควิด19

 


วันนี้ 18 ม.ค.61 นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานเปิด สถานธนานุบาล เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ณ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ ตลอดจน นางสาว วรินทร์ดา นามวงศา ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมในพิธีเปิด


เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับอนุญาตจากจังหวัดชลบุรี ให้จัดตั้งโรงรับจำนำ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ อาคารเลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยใช้ชื่อว่าสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการด้านการเงินแก่ประชาชน ผู้ที่เดือดร้อนได้นำเงินไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำ


นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการแก่ประชาชน ในวันที่ 18 มกราคม 2564 เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้มีรายได้น้อยให้มีโกาสได้นำเงินไปใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือ นำไปลงทุน ในกิจการขนาดย่อมได้โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากเอกชน ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่า ทั้งนี้สถานธนานุบาลฯ มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย และมีมาตรฐานในการเก็บรักษาทรัพย์สิน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน ผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัส COVD-19 โดยเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้คิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท 2 เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ย จากนั้นคิด อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน ทั้งนี้สำหรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2564


และในโอกาสเดียวกันนี้ นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมคณะได้เดินทางไปเปิด “ตู้ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” ระลอกใหม่ โดยให้ประชาชนผู้ยากไร้ หรือตกงาน ในช่วงนี้ มาหยิบสิ่งของจากตู้ปันน้ำใจ เพื่อนำไปบรรเทา ความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts