สระบุรี​/ ปปช.ภาค1​ จัดโครงการเสริมวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมสร้างแกนนำในการนำไปสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ชมคลิป)

สระบุรี​/ ปปช.ภาค1​ จัดโครงการเสริมวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมสร้างแกนนำในการนำไปสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่​ 20​กุมภาพันธ์​2564​ ณ พฤกษาวัลเล่ย์รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี รวมถึงสร้างวิทยากรเป็นแกนนำในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต


ในงบประมาณพ. ศ. 2564 นี้สำนักงานปปชภาค 1 กำหนดดำเนินโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งหมด 4 รุ่นโดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคือครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีจำนวน 200 คน

สำหรับองค์กรความรู้ด้านการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องไม่นำประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกันเป็นแกนนำและแบบอย่างให้กับประชาชนอันจะนำไปสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริตระยะที่ 3 พศ 2560 ถึง 2564 ต่อไป

/นางสาว​ อารีรัตน์​ ชื่นจินดา​ รายงาน

Related posts