นายก อบจ.สมุทรปราการ ยึดมั่น! เปิดยุทธศาสตร์ 7 ข้อ พร้อมสานต่องานและพัฒนาสมุทรปราการให้ก้าวหน้าต่อไป (ชมคลิป)

นายก อบจ.สมุทรปราการ ยึดมั่น! เปิดยุทธศาสตร์ 7 ข้อ พร้อมสานต่องานและพัฒนาสมุทรปราการให้ก้าวหน้าต่อไป

 

ที่อาคารห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี นายสมควร ชูไสว ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ เป็นผู้เปิดการประชุมฯ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

จากนั้นนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวคำแถลงนโยบายการบริหารงานและนโยบายด้านการพัฒนา โดยมีคณะผู้บริหารฯ รองประธานสภาฯ รองนายกสภา อบจ. เลขานุการ ข้าราชการ อบจ.สมุทรปราการ และสมาชิกสภา อบจ.ทั้ง 35 คน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยในการเปิดประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ ว่าด้วยระเบียบวาระ ที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ ที่ 2 เรื่อง ญัตติขอให้รับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลและเสียงสะท้อนปัญหารวมถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านสมาชิกสภาฯ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหาร นำไปเป็นแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ด้านนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้อ่านคำแถลงนโยบายและแผนด้านการพัฒนาต่อสภาฯ รวมทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบไปด้วย 1.นโยบายการพัฒนา ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 2.นโยบายการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.

3.นโยบายการพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 4.นโยบายการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ นำรายได้สู่จังหวัด เพิ่มรายได้ให้ประชาชน 5.นโยบายการพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.นโยบายการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว และ 7.นโยบายการพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร รวม 7 ข้อ

อีกทั้งยังเน้นย้ำถึงนโยบายทั้ง 7 ข้อนี้ที่ได้แถลงต่อที่ประชุม และจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการอย่างแท้จริง และพร้อมทำงานเพื่อพี่น้องชาวสมุทรปราการทุกคนอย่างเสมอภาค ดำรงความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวสมุทรปราการอย่างเป็นเอกภาพที่ยั่งยืนต่อไป

 

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

Related posts