พม. โดย นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” :

พม. โดย นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” :

นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นตัวแทนหน่วยงาน One Home กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นำทีมเจ้าหน้าที่นิคมฯ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้นำชุมชน ติดตามให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” พร้อมรับฟังปัญหา ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข ทั้งนี้ ผปค.นิคมฯ ได้ประชุมมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือราษฎรกลุ่มเปราะบางให้ครบถ้วนทั่วถึงทุกพื้นที่ที่นิคมฯได้รับมอบหมายจาก พม.One Home จังหวัดพิษณุโลกต่อไป

Related posts