ฉะเชิงเทรา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอบางปะกง

ฉะเชิงเทรา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอบางปะกง

 

วันนี้ (24 ก.พ.64) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดกลางบางปะกง หมู่ที่ 8 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่ ) ออกให้บริการประชาชน พร้อมนำบริการของรัฐ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และภาคเอกชน ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ นำข้าราชการและประชาชนชาวอำเภอบางปะกง กล่าวคำปฏิญาณเทิดทูนสถาบันของชาติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ทั้งนี้ยังได้กล่าวฝากถึง แนวทางการดำเนินชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในหมู่บ้าน ชุมชน คือ ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ความสามัคคี ความปรองดอง

การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเคารพนับถือผู้สูงอายุ การสร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว การช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ จากนั้นมอบพันธุ์ปลา กล้าไม้ ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับราษฎรที่ยากจน จากนั้น ร่วมกันปลูกต้นไม้ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่มาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม แพทย์แผนไทย ตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำ ตรวจวัดความดัน เบาหวาน และโรคเรื้อรังต่างๆ ให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

พร้อมเยี่ยมชมการนำบริการเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชน อาทิ ตลาดประชารัฐ สินค้าธงฟ้า ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ การบริการด้านที่ดิน การเกษตร แรงงาน ไฟฟ้า ประปา การท่องเที่ยว การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การตรวจสุขภาพ สวัสดิการและการสงเคราะห์ เป็นต้น โดยมีประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts