ปทุมธานี-พุทธศาสนิกชนพาครอบครัวร่วมทำบุญเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่อายุ ๓๕๒ ปี พร้อมร่วมจุดประทีป ๒,๕๐๐ ดวง (ชมคลิป)

ปทุมธานี-พุทธศาสนิกชนพาครอบครัวร่วมทำบุญเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่อายุ ๓๕๒ ปี พร้อมร่วมจุดประทีป ๒,๕๐๐ ดวง

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากวัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ก่อนเข้างานได้มีเจ้าหน้าที่จัดระเบียบตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ประชาชนที่มาร่วมงาน เวียนเทียนและจุดประทีปอย่างเคร่งครัด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้


พิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่วัดสิงห์สามโคกนั้นทางวัดและประชาชนร่วมกันจุดถ้วยน้ำมันขนาดเล็กที่วางเรียงรายรอบอุโบสถ ให้เกิดแสงสว่างเป็นดวงประทีปจำนวน ๒,๕๐๐ ดวง อย่างสวยงาม ยังเป็นการบูชาแสงสว่าง เชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีแสงสว่างนำทางชีวิตให้โชติช่วงชัชวาล ดั่งแสงจากประทีป มีพระใบฎีกาอรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ จ.ปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ สามโคก นำสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย นำประชาชนเวียนเทียนประทักษิณครบ ๓ รอบ

น้อมนำคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำมาปฏิบัติเรื่องที่ง่ายที่สุด คือ การทำความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว โดยเฉพาะการทำความดีที่ง่ายที่สุด คือ รักษาศีล ๕ ในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีการประชุม สังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ใน พระพุทธศาสนาที่เรียกว่า”จตุรงพระสันนิบาต” และเป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร เมืองราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง


ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายมาโนชญ์ บุญอุปถัมภ์ อายุ ๕๕ ปี ประชาชนชาวตำบลกระแชง ตำบลกระแชง อำภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่มาร่วมทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาวันนี้ได้มพร้อมกับครอบครัว การได้มาทำบุญในครั้งนี้รู้สึกมีความสุขกายสุขใจได้เห็นความงามของวัดสิงห์ มีการจุดประทีปที่สวยงาม และอยากจะให้วัดสิงห์ได้จัดประเพณีอย่างนี้สืบเนื่องต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts