วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ 2563”โชว์ผลงานนักศึกษา (ชมคลิป)

เชียงใหม่-วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ 2563”โชว์ผลงานนักศึกษา

 

 

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ 2563”โดย มีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน การแสดงของนักเรียนนักศึกษา การเดินแฟชั่นโชว์ของ นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ และสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ พร้อมทั้งชมผลงานของนักเรียน นักศึกษาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติ

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานวันวิชาการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ 2563”ในครั้งนี้เป็นการแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษาในเชิงประจักษ์ ซึ่งในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ ผลงานของนักเรียนเป็นหัวใจของผลสัมฤทธิ์การศึกษา จึงถือได้ว่าการจัดนิทรรศการเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริง และเป็นโครงการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เห็นความสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้สู่การใช้ทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งผลการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวาง

พร้อมทั้งให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้เสริมสร้างทักษะในสาขาวิชาชีพของตน จัดทำเป็นโครงการ โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการวิจัยมาเสริมเพิ่มให้โครงการของตนเองมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น และนักเรียน นักศึกษาได้สาธิตวิชาชีพตามสาขาวิชาของตน พร้อมทั้งมีการแสดงของ นักเรียน นักศึกษา ขอชื่นชม คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาที่ร่วมมือร่วมแรง กันจัดงานวันวิชาการในครั้งนี้ ขออวยพรให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา และมีทักษะเชี่ยวชาญในงานวิชาชีพของตนต่อไป

นายณรงค์ศักดิ์  ฟองสินธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายและจุดเน้น มุ่งจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ และสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาค หรือประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระดับผู้เรียน โดยการเสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งมีการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้คิดอย่างเป็นระบบ โดยให้มีการสอดแทรกการทำวิจัยอย่างง่าย ในวิชาโครงการ สร้างโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ครูผู้สอนวิชาชีพวิชาโครงการ และนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา จัดทำนิทรรศการสรุปผลงาน ทุกสาขาวิชา การสาธิตด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การแสดงของนักเรียนนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในการบูรณาการวิชาชีพ มาจัดแสดงผลงานเชิงประจักษ์ มีการประเมินผลตามสภาพจริง

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานำความรู้จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในวิชาชีพของตนเอง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานำเสนอผลงานจากความสำเร็จสู่สังคมอย่างภาคภูมิใจและ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษานำไปพัฒนาผลงานของตนในอนาคต

 

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts