อุบลราชธานี-เตรียมความพร้อมเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล ตามมติ ครม.

อุบลราชธานี-เตรียมความพร้อมเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล ตามมติ ครม.

 

วันที่ 2 มีนาคม 2564 4 มี.ค.64 ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ตามมติ ครม. วันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคงและภาคเอกชน ร่วมพิจารณาข้อมูลด้านความพร้อม ความต้องการการขนส่งสินค้าผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง รวมถึงแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด – 19

ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมในการเปิดด่านถาวรดังกล่าว โดยได้พิจารณาสถานที่ดำเนินการไว้ 2 จุด คือ ด่านถาวรบ้านปากแซง แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยต่อการขนส่ง มีโขดหินและเนินทรายจำนวนมาก จึงได้จัดเตรียมพื้นที่สำรองไว้อีก 1 จุด คือ แพขนานยนต์ของผู้ประกอบการเอกชนที่บ้านนาหินโหง่น ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล ซึ่งมีพร้อมมากกว่าและเป็นจุดที่ดำเนินการขนส่งสินค้าในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด – 19 มาก่อน

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรองบุคคลเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และบุคลากร เตรียมพร้อมด้านการตรวจคนเข้าเมืองและด้านศุลกากร อย่างไรก็ตาม จังหวัดอุบลราชธานีจะได้นำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด จัดทำรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทย และเจรจาร่วมกับ เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อขับเคลื่อนการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

 

เอกชัย โปธา รายงาน

Related posts