มทบ.25 บูรณาการ ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” (ชมคลิป)

มทบ.25 บูรณาการ ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 พลตรีศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 มอบหมายให้ พันเอก ยุสชนา ตระกูลเสนาธง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดยมี นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายปภพ ขอไชย ปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ สืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการแล้ว ประกอบกับความผันแปรของสภาพภูมิอากาศทำให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักในแหล่งน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองทัพบกได้เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่าย นำศักยภาพด้านกำลังพลทรัพยากรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการส่งน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีดำริให้ทุกหน่วยดำเนินการเตรียมความพร้อม ด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งได้ทันต่อสถานการณ์ โดยการประสานส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อบูรณาการร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยให้ตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกันทั่วประเทศ และกองทัพบกได้กระทำพิธีเปิดโครงการ ”ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ที่กองบัญชาการกองทัพบกในวันนี้ ซึ่งมีภาคีเครือข่าย 5 หน่วยงาน คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุน้ำ และสนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสนับสนุนจุดจ่ายน้ำประปา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การสนับสนุนโดยยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้า ณ จุดจ่ายน้ำ และกองทัพบกจัดรถบรรทุกน้ำ ไปรับน้ำจากจุดจ่ายน้ำทุกแห่ง เพื่อไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่

สำหรับปีนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 25 ได้เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ร่วมบูรณาการ ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ณ มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีส่วนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆได้แก่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งอย่างพร้อมเพรียง พร้อมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts