ปทุมธานี-พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ (ชมคลิป)

ปทุมธานี-พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ วัดโบสถ์ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจรูญศักดิ์ สิงหเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดปทุมธานีโดยมีนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ชมรมเรารักษ์วัฒนธรรมวัดโบสถ์ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระราชมหาเจติยาภิบาล สำนักงานจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๑๐๐ คน โครงการการยกระดับสตรีสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาสไบมอญสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดปทุมธานีเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์คือ ๑. สร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสผ่านทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน ๒. สร้างและต่อยอดทุนมนุษย์ให้กลายเป็นบุคคลเพิ่มโอกาสสนองต่อสังคมให้โอกาส

๓.สร้างช่องทางต่างๆเพื่อการซื้อขายฝึกอาชีพให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-๑๙ และกลุ่มผู้สร้างโอกาสและ ๔.สืบสานรักษาต่อยอดคนชุมชนวัฒนธรรมและสินค้าท้องถิ่นผ่านความร่วมมือของคนสร้างโอกาสที่จะช่วยกลุ่มคนด้อยโอกาสให้มีอาชีพสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และเสริมคุณภาพชีวิตให้สังคมคืนคนคุณภาพสู่สังคมโดยโครงการได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา ๗ เดือนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ ได้รับโดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมเรารักวัฒนธรรมวัดโบสถ์ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระราชมหาเจติยาภิบาลสำนักงานวัฒนธรรมสำนักงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆที่มาร่วมเป็นวิทยากรซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากและปัจจุบันทางโครงการกำลังดำเนินการการยกระดับเป้าหมายให้เป็นเครือข่ายวัฒนธรรมภายใต้กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณค่าของชุมชนขึ้นอีกระดับด้านนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช


รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวเสริมว่า กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนและผู้เข้าร่วมการยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาภาษาไทยมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดปทุมธานีโดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านความร่วมมือจากหน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนสังคมรอบด้าน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของทุนมนุษย์ ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้คัดเลือกสตรีที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส covid-๑๙ส่งผลให้เกิดช่องว่างในการหารายได้โดยโครงการนี้จะประกอบไปด้วยการอบรมเชิงบูรณาการทั้งนิดทั้งมิติทางวัฒนธรรมสังคมแผนการตลาดและการยกระดับทางดิจิทัลให้แก่สตรีผู้เข้าร่วมอบรม

การที่จังหวัดปทุมธานีได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ที่สมควรได้รับทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจของส่วนราชการภาคประชาสังคมผู้นำชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญของทางวัฒนธรรม คือวัฒนธรรมมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของชาวจังหวัดปทุมธานีทั้งทางตรงและทางอ้อมมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยวัฒนธรรมหลากหลายกิจกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นประเพณีตักบาตรพระร้อย ประเพณีรำพาข้าวสารเป็นต้นอีกทั้งยังมีหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงคือสไบมอญซึ่งทางโครงการได้ใช้หัตถกรรมสไบมอญนี้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะของสตรีที่เข้าร่วมอบรมถือเป็นเรื่องที่ดีงามและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดของจังหวัด กระผมขอแสดงความยินดีที่โครงการยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดปทุมธานีภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการสร้างงานสร้างโอกาสสร้างชุมชนเข้มแข็งตามวัตถุประสงค์โครงการและขออำนวยพรให้ผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความมั่งคงตลอดไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts