ผู้ปกครองนิคมฯ บางระกำให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอกฝึกภาคปฏิบัติ :

ผู้ปกครองนิคมฯ บางระกำให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอกฝึกภาคปฏิบัติ :

เมื่อที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ อาจารย์อัครพงษ์ เพ็ชรพูล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ซึ่งเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติการบริหารสวัสดิการสังคม 1 ณ นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งการฝึกภาคปฏิบัติดังกล่าว ถือเป็นการต่อยอดดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งอาจารย์อัครพงษ์ ได้จัดทำขึ้น เรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเสริมพลังอำนาจของผู้ใช้บริการในโครงการบ้านน้อยในนิคมสร้างตนเองให้มีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในฐานะทุนมนุษย์ต่อไป

Related posts