กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จังหวัดนนทบุรีกำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” :

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จังหวัดนนทบุรีกำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” :

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จังหวัดนนทบุรีกำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการแจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 43 ชุด โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนทบุรี และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม 300 คน ณ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง

กิจกรรมในวันนี้เป็นโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เน้นให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ของชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่

1.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการแจกถุงยังชีพ

2.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นนนทรีบ้าน ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี และต้นพิกุล โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ร่วมปลูกต้นนนทรีด้วย

3.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาด แบ่งเป็นภายในวัดบัวขวัญ บริเวณตลาดน้ำวัดบัวขวัญ และบริเวณคลองด้านหลังวัด

Related posts