ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย” เพื่อจัดทำวีดิทัศน์เรื่อง “สังคมสูงวัย” :

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย” เพื่อจัดทำวีดิทัศน์เรื่อง “สังคมสูงวัย” :

๘ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย” เพื่อจัดทำวีดิทัศน์เรื่อง “สังคมสูงวัย” ในโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ ภายใต้งบประมาณแผนงานบูรณาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศเรื่องผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการยกระดับกลไก การบริหารจัดการ และการมีข้อมูลบูรณาการสำหรับใช้ในการวางแผน และรับมือกับประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงานนำร่องในพื้นที่ และรองรับสังคมสูงวัย โอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ทีมงานเพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ด้วย

Related posts