พังงา-พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา พร้อมร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา : (ชมคลิป)

พังงา-พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา พร้อมร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา :

 

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ที่วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนชาวพังงาจำนวนมาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 19 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562 ซึ่งในช่วงค่ำพุทธศาสนิกชนจะมาร่วมพิธีเวียนเทียนโดยพร้อมเพรียงกันอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบต้นเทียนพรรษา 23 ต้น ให้กับคณะส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อนำไปถวายวัดและสำนักสงฆ์ต่าง ๆ ในพังงา จำนวน 23 แห่ง


วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 การแสดงธรรมครั้งนั้น ทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า ขออุปสมบทกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์


สำหรับวัน”เข้าพรรษา” นั้น เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ในฤดูฝน ระหว่างแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 โดยพระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งจนสิ้นสุดฤดูฝน สมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ทำถวายพร้อมกับผ้าอาบน้ำฝนเป็นพุทธบูชา ให้พระสงฆ์ได้ใช้จุดเป็นแสงสว่างเพื่อปฏิบัติกิจของสงฆ์ เช่น อ่านหนังสือ ศึกษาธรรมะ ตลอดเวลา 3 เดือน และช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่เหล่าฆราวาส พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป ถือโอกาสใช้ช่วงเวลานี้รักษาศีล งดสุรา และเว้นจากอบายมุขต่าง ๆ

Related posts