องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปางขอน พร้อมเชิญถุงพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติบัติงาน และประชาชน :


องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปางขอน พร้อมเชิญถุงพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติบัติงาน และประชาชน :

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปจังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 จำนวน 20 ถุง และมอบให้แก่ผู้แทนมณฑลทหารที่ 37 จำนวน 20 ถุง  ด้วยทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน อันเป็นกำลังสำคัญในการดูแลปกป้องทุกข์สุขของประชาชนและประเทศชาติให้มีความมั่นคงตลอดมา

จากนั้น ในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่ไปกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน การนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยบ่อ อำเภอเมือง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุข – บ้านขุนกำลัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น 464 ถุง

โอกาสเดียวกันนี้ องคมนตรี และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน และเยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จากการประสานงานร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน โดยมีคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิมที่มีรายได้เพียง 50,000 บาท ต่อครัวเรือน/ต่อปี ปัจจุบันมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 280,000 บาท ต่อครัวเรือน / ต่อปี จากการนำความรู้ที่ได้ในการทำงานในโครงการไปปรับใช้รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่โครงการในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะกับสมกับพื้นที่ โดยเฉพาะการปลูกกาแฟอาราบิก้าใต้ร่มไม้ใหญ่ ซึ่งเป็นกาแฟที่ได้รับความนิยมเป็นที่ต้องการของตลาด ตลอดจนการปลูกพืชเมืองหนาว เช่น อโวคาโด้ แมคคาดิเมียนัทและการแปรรูปผลผลิตต่างๆ ในพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเช่น การทำสบู่อโวคาโด้ ขนมปังฟักทอง คุกกี้แมคคาเดเมีย การผลิตน้ำผึ้ง และชาจากดอกกาแฟ เป็นต้น

สำหรับด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถฟื้นฟูสภาพป่าและปรับปรุงระบบนิเวศได้จำนวน. 6,644 ไร่ ทำให้พื้นที่ของโครงการฯ มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและสาธารณูปโภค  ขณะนี้ได้พัฒนาต่อยอดโครงการเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ำ รวมทั้งการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อเสริมรายได้ให้กับราษฎร โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยตนเอง ทั้งทำกาแฟอราบิกาและปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง สำหรับการท่องเที่ยวในอนาคต จากนั้น องคมนตรีและคณะ ได้ร่วมปลูกต้นไม้และหว่านปุ๋ยบำรุงแปลงนา พร้อมกับพบปะและชมกิจกรรมของชุมชน ณ บ้านปางขอน

กองประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กปร.

Related posts