ลำพูน – จ.ลำพูนเตรียมความพร้อม และเผชิญเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่ม

ลำพูน – จ.ลำพูนเตรียมความพร้อม และเผชิญเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่ม

 

นายชาคร ณ ลำปาง รักษาราชการแทนหัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน(รกท.หน.สนง.ปภ.ลำพูน) ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี พ.ศ.2563 จังหวัดลำพูน(สนง.ปภ.จ.ลำพูน) กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า กองอำนวยการจังหวัดโดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้อำนวยการจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งการดังต่อไปนี้


1. จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63.
2. จัดทำแผนเผชิญเหตุฯ
3. จัดประชุมศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 63. เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลาประชาคม ศาลากลาง จ.ลำพูน ถนนอินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน


4. มีการตรวจความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากรของทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่ายภาครัฐ , ภาคเอกชน ทหาร , ตำรวจ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 63. เวลา 15:00 น. ณ สนามกีฬาหลัง สนง.อบจ.ลำพูน บ้านน้ำบ่อเหลือง ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
5. ทำหนังสือแจ้งเตือนทุกอำเภอ , อปท.ทุกแห่ง , หน.ส่วนราชการ , ปชส.จ.ลำพูน , สื่อมวลชนทุกแห่ง ให้ทราบทั่วกัน และให้กองอำนวยการทุกอำเภอ อปท.ทุกแห่งเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังในพื้นที่
6. ฝ่ายเลขาศูนย์ฯโดย สนง.ปภ.ลำพูน ทำคำสั่งเฝ้าระวังและรับแจ้งเหตุ 24 ชม.
7. หากเกิดเหตุ หรือมีสถานะการณ์เกิดขึ้น ให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ


______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ภาพนิ่ง : แฟ้มภาพประกอบรายงานข่าว

Related posts