เชสเตอร์ปันรัก ปันน้ำใจ ปีที่ 8 ร่วมปลูกป่า “โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” :

เชสเตอร์ปันรัก ปันน้ำใจ ปีที่ 8 ร่วมปลูกป่า “โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” :

ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด สานต่อกิจกรรม เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ ปีที่ 8 ร่วมปลูกป่าพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ ในโครงการ “ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” จ.ลพบุรี  ต้นแบบของการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าของประเทศ ตอกย้ำนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่กับมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมในวันนี้ (7 สิงหาคม  2563) บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ  ซีพีเอฟ  จัดกิจกรรมปลูกป่า ในพื้นที่โครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาเชสเตอร์ฟู้ด ได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องในการปลูกต้นไม้ รวมทั้งวัดความโตและความสูงของต้นไม้ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในติดตามผลการปลูกอย่างต่อเนื่อง

โครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” มีเป้าหมายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ภายใต้ความร่วมมือของกรมป่าไม้  ซีพีเอฟ และชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง  ซึ่งโครงการระยะที่หนึ่ง (ปี 2559-2563) สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า  5,971 ไร่  และเตรียมขยายผลการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าเพิ่มเติม ในระยะที่ 2 (ปี  2564-2568) โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ  เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกป่า และช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

นางรุ่งทิพย์ พรหมชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านเชสเตอร์ แบรนด์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไก่ย่างและเมนูข้าวสไตล์ไทย กล่าวว่า เชสเตอร์ฯมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะ รู้จักเกื้อกูล  ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ บริษัทฯนำพนักงานจิตอาสาร่วมดูแลและปลูกป่าในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง สอดรับกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของเชสเตอร์ฟู้ดที่มีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลธรรมชาติ โดยลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง และหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“กิจกรรมในวันนี้ นอกจากพนักงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าแล้ว  ยังเป็นการส่งเสริมพนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”  นางรุ่งทิพย์ กล่าว

นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธง กรมป่าไม้ กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดเป้าหมายส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวไว้ในแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย  ซึ่งทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญในการร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปลูกต้นไม้ และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศฯ สามารถเป็นต้นแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแบบมีส่วนร่วม คือ  ความร่วมมือโดย ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และกิจกรรมในวันนี้ สะท้อนให้เห็นว่าภาคเอกชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้จึงขอเชิญชวนภาคเอกชนและประชาชน มาร่วมกันปลูกต้นไม้และมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

ด้าน นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ในฐานะคณะทำงานยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศฯ กล่าวว่า กิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้การปลูกป่าแบบปราณีต ตั้งแต่ขั้นตอนการขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซ็นติเมตร นำปุ๋ยใส่ที่ก้นหลุม เลือกชนิดของพันธุ์ไม้ โดยต้นกล้าที่จะปลูก จำนวน 200 ต้น บนพื้นที่ 1 ไร่ อาทิ มะค่าโมง ประดู่ป่า มะกอกป่า พยุง มะขามป้อม สมอภิเพก หว้า เป็นกล้าไม้ที่เติบโตได้ดีและเหมาะกับสภาพพื้นที่ จากนั้นคลุมด้วยฟาง รดด้วย EM รวมถึงมีการเก็บข้อมูลต้นไม้ด้วยการวัดความโต ความสูงของต้นไม้ และติดแท็กต้นไม้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามการปลูกอย่างต่อเนื่อง./

Related posts