นครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 (ชมคลิป)

นครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 

ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จังหวัดนครนายก นายจรูญ ชูลาภ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัตหน้าที่ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พร้อมมอบโล่สถานศึกษาที่มีการบริหารดีเด่น,มอบโล่อาจารย์ผู้สอนดีเด่น,และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีนายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กล่าวรายงานนำเรียนความเป็นมาและการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษากลาง 3


ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงเรื่องการรวมสถานศึกษาจำนวน 10 แห่ง เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา,,วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา,วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง),วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา,วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ,วิทยาลัยเทคนิคนครนายก,วิทยาลัยการอาชีพนครนายก,วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี,วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนและวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงถือได้ว่าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ตามประกาศกระทรวงฉบับดังกล่าว โดยสถาบันฯ ได้จัดการอาชีวศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ มาอย่างต่อเนื่องนับถึงปีการศึกษา 2563 นี้ สถาบันได้ดำเนินการมาครบรอบ 7 ปี สถาบันฯ จึงได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ขึ้นทุกปี


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่ //ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts