ซีพีเอฟ  หนุนชุมชนบ้านซับรวงไทร จ.ชัยภูมิ สร้างความมั่นคงทางอาหาร  พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน :

ซีพีเอฟ  หนุนชุมชนบ้านซับรวงไทร จ.ชัยภูมิ สร้างความมั่นคงทางอาหาร  พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน…

Read More