กาฬสินธุ์-เกษตรกาฬสินธุ์นำสื่อทัวร์เพิ่มช่องทางตลาดแก่เกษตรกรสู้วิกฤติโควิด (ชมคลิป)

กาฬสินธุ์-เกษตรกาฬสินธุ์นำสื่อทัวร์เพิ่มช่องทางตลาดแก่เกษตรกรสู้วิกฤติโควิด   เกษตรจั…

Read More

กาฬสินธุ์ ผู้ว่าฯเปิดสวนท่องเที่ยวเกษตรอินทผลัมฉีดวัคซีนลดราคา (ชมคลิป)

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำร่องพาทัวร์เปิดสวนอินทผลัมสุพรรณ์ บ้านโสกทราย หลังวัดพุทธนิมิตภูค่าว โช…

Read More

ชลบุรี-เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วเยี่ยมชม สวนผักรักษ์สุข กองเรือยุทธการ ที่ยึดแนวทางจาก “ศาสตร์พระราชา” เพื่อนำไปต่อยอดสู่ชุมชนให้เกิดความพอเพียง และยั่งยืน

ชลบุรี-เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วเยี่ยมชม สวนผักรักษ์สุข กองเรือยุทธการ ที่ยึดแนวทางจาก “ศาสตร์พร…

Read More

กาฬสินธุ์ คิกออฟเอามื้อสามัคคีโคกหนองนาพัฒนาชุมชน (ชมคลิป)

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพ…

Read More

กาฬสินธุ์-สหกรณ์กาฬสินธุ์จัดเงินสงเคราะห์ขุดบ่อบาดาลต้านภัยแล้ง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำ สนับสนุนสมาชิกนอ…

Read More

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการ…

Read More

กองเรือยุทธการ จัดอบรมพลทหาร ให้ความรู้ ปลูกฝังศาสตร์พระราชา เพื่อนำพาสู่การปฏิบัติตามแนวทาง เกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) รุ่นที่ 3

กองเรือยุทธการ จัดอบรมพลทหาร ให้ความรู้ ปลูกฝังศาสตร์พระราชา เพื่อนำพาสู่การปฏิบัติตามแนวท…

Read More

นราธิวาส-สืบสาน รักษา ต่อยอด” ศปพร. ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นราธิวาส-สืบสาน รักษา ต่อยอด” ศปพร. ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.อ.ภัทรช…

Read More

นราธิวาส-พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นราธิวาส-พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภ…

Read More