กลุ่มป้องกันประเทศ คลังสมอง วปอ. จัดเสวนา “มาตรการทางกฎหมายก่อนถึงการพิพากษาของภิกษุสามเณร” :

กลุ่มป้องกันประเทศ คลังสมอง วปอ. จัดเสวนา “มาตรการทางกฎหมายก่อนถึงการพิพากษาของภิกษุสามเณร…

Read More