การเคหะแห่งชาติจัดงาน Stakeholder Day สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร :

การเคหะแห่งชาติจัดงาน Stakeholder Day สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร : …

Read More