การเคหะแห่งชาติหารือร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการที่อยู่อาศัย 3 โครงการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ :

การเคหะแห่งชาติหารือร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการที่อยู่อาศัย 3 โครงกา…

Read More