การเคหะแห่งชาติเปิดลงทะเบียนออนไลน์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “โครงการสร้างนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินมืออาชีพรุ่นใหม่” ตั้งแต่วันที่ 11–25 พฤษภาคม นี้ :

การเคหะแห่งชาติเปิดลงทะเบียนออนไลน์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “โครงการสร้างนักประเมินมูล…

Read More