การเคหะแห่งชาติเร่งทำแผนพัฒนา “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” เพื่อวางระบบจัดเก็บข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยให้ได้มาตรฐาน :

การเคหะแห่งชาติเร่งทำแผนพัฒนา “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” ระยะ 10 ปี เพื่อวางระบบจัด…

Read More