การเคหะแห่งชาติโชว์ชุมชน “บางโฉลง (นิติ 1)” เป็นต้นแบบชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น :

การเคหะแห่งชาติโชว์ชุมชน “บางโฉลง (นิติ 1)” เป็นต้นแบบชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเ…

Read More