การเคหะแห่งชาติ จับมือกับ “เนคเทค” เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ ในโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” :

การเคหะแห่งชาติ จับมือกับ “เนคเทค” เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและปศุส…

Read More