การเคหะแห่งชาติ ประกาศเดินหน้าสู่องค์กรโปร่งใส แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ต่อต้านการรับสินบน :

การเคหะแห่งชาติ ประกาศเดินหน้าสู่องค์กรโปร่งใส แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใ…

Read More