จิตอาสาภัยพิบัติ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย :

จิตอาสาภัยพิบัติ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย : วันที่ 7 ธ.…

Read More