“จุติ” ไม่กังวลที่ถูกอภิปรายพาดพิงถึงกรณีการตรวจสอบ การเคหะแห่งชาติ :

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่กังวลที่นายจิร…

Read More