บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน และการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ กรุงเทพมหานคร :

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน และการแก้ไขบำบัด…

Read More